Wedstrijdreglement "duotickets film All of us"

Het onderstaand reglement is van toepassing op de ‘wedstrijd "duotickets film All of us"’

(hierna te noemen: de Wedstrijd) van Pink Ribbon vzw, aangekondigd op

de Facebookpagina van Pink Ribbon Belgium:

https://www.facebook.com/pinkr... op 7/1/2020.

Artikel 1: De Organisator

De Wedstrijd wordt georganiseerd door Pink Ribbon vzw – Nassaustraat 34

– 2000 Antwerpen (hierna te noemen: de Organisator).

Artikel 2: Voorwaarden

De deelname aan deze Wedstrijd staat open voor iedereen die een van de

Facebookpagina’s van Pink Ribbon volgt of likete en 1 andere

Facebookgebruiker onder de wedstrijdfoto tagt die de Facebookpagina van

Pink Ribbon ook likete of volgt. Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan

de deelnemers akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement.

Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting

van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude,

onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.

De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de

Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit

gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of

omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld

wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd

voor omstandigheden buiten zijn wil om. De Organisator kan niet

aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden

voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking

tot de verzending of ontvangst van mail‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden

voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke

beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te

verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan

eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd

of gebruik of inzet van de prijs.

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de

Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

De persoonsgegevens van de winnaar zullen worden bewaard en worden

elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften

voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van

persoonlijke gegevens. De organisator verstrekt uw persoonsgegevens

alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een

overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk

ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw

voorafgaandelijke actieve goedkeuring. U heeft altijd het recht om de door u

verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe

stuurt u een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres.

Artikel 3: Looptijd van de Wedstrijd

Begin van de Wedstrijd: 6/1/2020

Einde van de Wedstrijd: 13/1/2020 à 14 heures.

De 2 winnende Facebookaccounts worden uiterlijk op 16/1/2020 via een algemeen bericht op de Facebookpagina op de hoogte gebracht.

Artikel 4: Deelname

Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd moet de deelnemer met zijn of

haar Facebookaccount een van de Facebookpagina’s van Pink Ribbon

volgen of liken en 1 andere Facebookgebruikers onder de wedstrijdpost

taggen die de Facebookpagina van Pink Ribbon ook liket of volgt.

Artikel 5: De prijs

De prijs bestaat uit een duoticket voor de film All of us. Er zullen twee winnaars gekozen worden, die beide een duoticket winnen. De data waarop de prijs geleverd zal worden, wordt in onderling overleg

vastgelegd en is op te nemen voor het einde van de looptijd van de film All of us in de bioscopen. De tickets zijn geldig voor alle bioscopen waar de film draait (Kinepolissen, UGC’s, Euroscopen, de stadsbioscopen, etc.)

De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig

welke andere compensatie. De Organisator kan, indien hij daar buiten zijn

wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een

vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

Artikel 6: De winnaars

De Facebooknamen van alle deelnemers zullen worden verzameld in een

lijst waar, op basis van een online randomizer, een willekeurig persoon zal

worden uitgekozen als winnaar.

Deelnemers gaan ermee akkoord dat hun Facebooknaam zal worden

vermeld in een Facebookpost op de account van Pink Ribbon om de

winnaar aan te kondigen.

Deelnemers gaan er ook mee akkoord dat hun contactgegevens na winst doorgestuurd zullen worden naar een derde partij. Dit enkel met het doel om de gewonnen tickets door te sturen.

Artikel 7: Wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en

worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle

eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze

Wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen

worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.


Doe een donatie

Donaties door particulieren gaan naar het Pink Ribbon Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Geniet in 2020 van een belastingsvermindering van 60%.

Doneer

Deel je verhaal

Wil jij graag je verhaal posten op onze Pink Ribbon-website? Dat kan!

Schrijf mee

Word partner

Wil je als bedrijf Pink Ribbon steunen? Dat kan!

Word partner