Wedstrijdregelement - Model For A Day tijdens Antwerp Fashion Weekend

Het onderstaand reglement is van toepassing op de ‘Model For A Day’ in samenwerking met Antwerp Fashion Weekend en Stadsfeestzaal Antwerpen (hierna te noemen: de Wedstrijd) van Pink Ribbon vzw, aangekondigd op de Facebookpagina van Pink Ribbon Belgium: https://www.facebook.com/pinkr... en de Instagrampagina: https://www.instagram.com/pinkribbonbe/ op 18/09/2019.

Artikel 1: De Organisator

De Wedstrijd wordt georganiseerd door Pink Ribbon vzw – Nassaustraat 34 – 2000 Antwerpen (hierna te noemen: de Organisator).

Artikel 2: Voorwaarden

De deelname aan deze Wedstrijd staat open voor iedereen die de Nederlandstalige Facebookpagina van Pink Ribbon volgt of likete en 2 andere Facebookgebruikers onder de wedstrijdfoto tagt OF die de Instagrampagina van Pink Ribbon volgt en 2 andere Instagramgebruikers onder de wedstrijdfoto tagt. Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement.

Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie. De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om.

De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz. In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

De persoonsgegevens van de winnaar zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. De organisator verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring. U heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres.

Artikel 3: Looptijd van de Wedstrijd

Begin van de Wedstrijd: 18/09/2019

Einde van de Wedstrijd: 02/10/2019 om 12 uur.

De winnende Facebook- of Instagramaccounts worden uiterlijk op 04/10/2019 op de hoogte gebracht.

Artikel 4: Deelname

Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd moet de deelnemer met zijn of haar Facebookaccount een van de Facebookpagina’s van Pink Ribbon volgen of liken en 2 andere Facebookgebruikers onder de wedstrijdfoto taggen OF de Instagrampagina van Pink Ribbon volgen en 2 andere Instagramgebruikers onder de wedstrijdfoto taggen.

Artikel 5: De prijs

De data waarop de prijs geleverd zal worden, wordt in onderling overleg vastgelegd en is op te nemen op 05/10/2019. De prijs is een deelname aan een catwalkshow tijdens Antwerp Fashion Weekend. De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De Organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een andere prijs vervangen.

Artikel 6: De winnaars

De Facebook- of Instagramnamen van alle deelnemers zullen worden verzameld in een lijst waar, op basis van een online randomizer, 6 random personen zullen worden uitgekozen als winnaars. Deelnemers gaan ermee akkoord dat hun accountnaam zal worden vermeld in een post op de account van Pink Ribbon om de winnaars aan te kondigen.

Artikel 7: Wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze Wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Doe een donatie

Donaties door particulieren gaan naar het Pink Ribbon Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Doneer

Deel je verhaal

Wil jij graag je verhaal posten op onze Pink Ribbon-website? Dat kan!

Schrijf mee

Word partner

Wil je als bedrijf Pink Ribbon steunen? Dat kan!

Word partner