Over ons

Oorsprong van de naam en het roze lintje

Zo’n 30 jaar geleden, in 1992, in een periode waarin duizenden vrouwen overleden aan borstkanker maar er amper over gesproken werd, lanceerde Evelyn Lauder, schoondochter van Estée Lauder, de eerste « Breast Cancer Awareness »-campagne.

Overtuigd van het belang van communicatie in de strijd tegen de ziekte, zette zij zich onvermoeibaar in voor Pink Ribbon-campagnes die het brede publiek sensibiliseerden, aandacht vroegen voor borstkanker en fondsen verzamelden voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker. Evelyn Lauder overleed helaas in november 2011, maar dankzij het roze lintje blijft haar initiatief voortleven.

Ontstaan en evolutie van het project in België

Pink Ribbon kreeg in België vorm in 2007 als mediaproject van Sanoma Belgium. Elk jaar publiceerde men het jaarlijkse Pink Ribbon-magazine. Daarnaast werden de website www.pink-ribbon.be en de fondsenwerving ten bate van het Pink Ribbon Fonds opgestart.

Vanaf 2014 werd de vzw Pink Ribbon in ons land operationeel. Zij draagt sindsdien de volledige verantwoordelijkheid voor de activiteiten van Pink Ribbon in ons land.

In 2014 richtte de vzw zich voornamelijk op de oprichting van de vzw zelf, de verderzetting van het Pink Ribbon-magazine in eigen beheer en het op punt stellen van een nieuwe structuur met als dubbel doel:

 • het ontlasten van de Raad van Bestuur wat operationele taken betreft, zodat deze zich op de controle en aansturing van de werking kan focussen;

 • het verschaffen van de nodige instrumenten en organisatie voor een snelle ontwikkeling.

Om aan de bovenvermelde doelstellingen te beantwoorden, werd tot een samenwerking besloten met de nv youEngine (toen cvba youAntwerp), een agentschap onder leiding van Mevr. Bettina Geysen, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle operationele opdrachten, onder controle van de onafhankelijke Raad van Bestuur. Het gaat hierbij zowel om nationale en lokale communicatiecampagnes met het oog op de bevordering van preventie, opsporing en steun aan borstkankerpatiënten, als over de fondsenwerving via merchandising en partnerships, het ontwikkelen van acties gericht op het grote publiek, en de commercialisering van producten (zoals het intussen bekende lintje) onder het merk Pink Ribbon.

Deze nieuwe aanpak wierp meteen haar vruchten af met de organisatie van een eerste nationale campagne om de Internationale Borstkankermaand oktober in de kijker te zetten:

 • 35 bedrijfspartners steunden de strijd van Pink Ribbon.

 • 104.692 lintjes werden verkocht.

 • Het Pink Ribbon-magazine werd maximaal verspreid door Sanoma, die een uitgebreide communicatiecampagne voerde.

 • Een originele aanpak op radio (op Joe FM enerzijds en de radio’s van de RTL Group anderzijds), waarbij Pink Ribbon laureaat van de Medialaan Fairtime Award werd.

De relevantie van de nieuwe aanpak werd bevestigd in 2016 met nog sterkere resultaten:

 • 36 bedrijfspartners steunden de strijd van Pink Ribbon.

 • 8 producten met de merknaam Pink Ribbon werden verkocht, waaronder 79.886 lintjes .

 • Goed Gevoel/De Persgroep en Le Soir/Rossel hielpen liefst 175.000 Pink Ribbon-magazines te verspreiden en zij ondersteunden de communicatie met campagnes in hun kranten en magazines.

 • Nieuwe website en de snelle ontwikkeling van een populaire Facebookpagina, die eind 2016 al 22.073 volgers telde: 16.988 Boezemvriendinnen (NL) en 5.085 Amies Pour la Vie (FR). Verder werd ook een eerste aanwezigheid gerealiseerd op Twitter (225 volgers) en Instagram (235 volgers).

N.a.v. haar 3de nationale campagne in 2017 tijdens de Internationale Borstkankermaand oktober wist Pink Ribbon haar resultaten te verankeren en haar partnerships uit te diepen:

 • 27 bedrijfspartners steunden de strijd van Pink Ribbon. Uitbreiding van het aantal private main partners van 4 tot 5 en steunverlening op main partner- niveau door de Belgische federale overheid, via de Nationale Loterij.

 • Fondsenwerving door de verkoop van 10 producten onder de merknaam Pink Ribbon, waaronder Pink Ribbon-lintjes, armbandjes, kerstballen, agenda’s, notitieboekjes, enz.

 • Het Nieuwsblad/Mediahuis en Le Soir/Rossel hielpen 350.000 Pink Ribbon- magazines te verspreiden die op 48 pagina’s aandacht besteedden aan preventie, tijdige opsporing en psychosociale zorg. Mediahuis en Rossel ondersteunden de communicatiecampagne ook in hun kranten en online.

 • De website www.pink-ribbon.be telde 73.208 unieke bezoekers in 2017.

 • Het aantal volgers van de Facebookpagina van Pink Ribbon was eind 2017 verder doorgegroeid tot in totaal 25.619: het ging om 20.013 Boezemvriendinnen (NL) en 5.606 Amies pour la Vie (FR). Ook op Twitter (297 volgers) en Instagram (1.010 volgers) ging het aantal volgers in stijgende lijn.

De Raad van Bestuur besliste in 2018 om een Executive Director aan te werven voor het verder uitbouwen van de fondsenwerving, netwerking en beleidsbeïnvloeding.

 • 30 partners ondersteunden de strijd tegen borstkanker.

 • Het Nieuwsblad/Mediahuis en Le Soir/Rossel hielpen 360.000 Pink Ribbon-magazines te verspreiden, die op 56 pagina’s aandacht besteedden aan preventie, tijdige opsporing en psychosociale zorg. Mediahuis en Rossel ondersteunden de communicatie ook met campagnes in hun kranten en online.

 • De website www.pink-ribbon.be telde 89.000 unieke bezoekers in 2018.

 • De Facebookpagina groeide verder tot meer dan 28.000 volgers.

Raad van Bestuur van de vzw Pink Ribbon:

De vzw wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Raad van Bestuur waarvan deel uitmaken:

 • Prof. dr. em. Jan Lamote, voorzitter

 • Mevr. Anne Soenen, Secretaris-Generaal - bestuurder

 • Dhr. Lieven Uvin, bestuurder

 • Dhr. Frédéric De Cock, bestuurder

 • Dr. Birgit Carly, bestuurder

Missie, objectieven en doelgroep

Missie en visie

Pink Ribbon heeft als missie borstkanker en haar gevolgen te verminderen door enerzijds preventie en tijdige opsporing aan te moedigen, en anderzijds te werken aan de verbetering van de levenskwaliteit van personen en hun omgeving die geconfronteerd worden met deze ziekte, zowel tijdens als na de behandeling.

Doelstellingen

De doelstellingen zijn drieledig.

 • In eerste instantie wil Pink Ribbon de visibiliteit en de kennis rond borstkanker vergroten.

 • Daarnaast wil het de dialoog bevorderen, angstgevoelens en gevoelens van eenzaamheid verminderen en taboes doorbreken door bepaald gedrag en attitudes aan te moedigen.

 • Tot slot wil Pink Ribbon concrete projecten ondersteunen die het welzijn en de levenskwaliteit verbeteren van vrouwen en mannen die geconfronteerd worden met borstkanker en hun omgeving.

Doelgroep

Pink Ribbon richt zich tot alle personen die met borstkanker te maken kunnen hebben: patiënten en ex-patiënten, hun naaste omgeving, zorgverleners en zoveel mogelijk vrouwen en mannen.

Positionering

Om haar doelen te bereiken, positioneert Pink Ribbon zich als een organisatie die:

 • op nationaal niveau actief is;

 • zich voor 100% op de bestrijding van borstkanker richt;

 • op 3 fronten werkt: communicatie, sensibilisering in verband met preventie en opsporing, ondersteuning van patiënten;

 • deze strijd op een serieuze, professionele, humane, vriendelijke, waardige en waarachtige wijze voert, zowel in haar benadering van de ziekte als in al haar daden;

 • dit doet door bewustwording te creëren, op te roepen tot actie en projecten te financieren, met als doel de kwaliteit van de zorg en het leven van de (ex-)borstkankerpatiënt te verbeteren.

De communicatie van Pink Ribbon richt zich tot het grote publiek op het vlak van preventie en opsporing en tot patiënten en hun omgeving voor wat concrete ondersteuning betreft. Om dit te realiseren, tracht Pink Ribbon een evenwicht tot stand te brengen tussen het streven naar visibiliteit, het creëren van een zo groot mogelijke impact en het brengen van relevante boodschappen. Pink Ribbon neemt weloverwogen standpunten in, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en het advies van medici. De inhoud van de boodschappen die Pink Ribbon uitdraagt, richt zich tot iedereen en behandelt een zo groot mogelijk aantal facetten van de strijd tegen borstkanker. Pink Ribbon verwijst regelmatig naar betrouwbare wetenschappelijke en medische bronnen.

De fondsenwerving gebeurt via donaties van en partnerships met bedrijven, door de verkoop van Pink Ribbon-producten aan het grote publiek en private donaties en acties.

De verworven fondsen worden door Pink Ribbon zowel aangewend voor de financiering van communicatieprojecten en de ondersteuning van patiënten, als voor het steunen van (onderzoeks) projecten van het Pink Ribbon Fonds. Om een zo groot mogelijke transparantie en professionalisme te bewaren, verloopt het beheer van deze fondsen in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting. Deze staat hierbij garant voor het correct beheer van de fondsen en de juiste begeleiding bij de keuze van projecten waaraan de verzamelde fondsen worden toegekend.

Pink Ribbon vzw is uniek in haar soort in België en onderscheidt zich van andere organisaties die gefocust zijn op kanker in het algemeen en borstkanker in het bijzonder omwille van haar:

 • nationaal karakter;
 • exclusieve focus op borstkanker;
 • ambitie om projecten te steunen die hulp bieden op essentiële aspecten in de toegediende zorgen aan patiënten of die de levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving significant verhogen.

Om dit laatste te realiseren, baseert Pink Ribbon zich op adviezen van de medische sector of organisaties die bekend staan om hun expertise ter zake.

Activiteiten en werking

Pink Ribbon is actief op 3 fronten: preventie, opsporing en steun aan patiënten.

Preventie

1 op 3 kankerdiagnoses kan vermeden worden door er een gezondere en meer evenwichtige levensstijl op na te houden. Moeilijk is het niet: neem elke dag 30 minuten lichaamsbeweging, vermijd overgewicht, ban alcohol, tabak en drugs. Het grote publiek moet hierover geïnformeerd worden.

Opsporing

Hoe vroeger borstkanker wordt opgespoord, hoe minder ingrijpend de behandeling en hoe groter de kans op genezing. Bij een vroegtijdige diagnose overleeft 9 op 10 vrouwen. Na 5 jaar is het grootse deel definitief genezen. Dit is een hoopgevende vaststelling, maar vaak nog onvoldoende bekend.

Steun aan patiënten

Wanneer een vrouw het verdict ‘borstkanker’ te horen krijgt, is het medisch personeel vooral gefocust op de behandeling. Dit is uiteraard nodig, maar niet voldoende. Want zij verlaat het dokterskabinet bang en met vele vragen over de toekomst. Hoe praat ik hierover met mijn gezin en familie? Wat met de pijn? Hoe ga ik om met het verliezen van mijn haar en wenkbrauwen? Ga ik mijn huis durven te verlaten en zullen de mensen naar mij kijken? Zal ik verder voor mijn kinderen kunnen zorgen? Zal ik nog kinderen kunnen krijgen? Zal ik mijn job verliezen? Zal dit effect hebben op mijn relatie? Zo veel vragen, zo weinig mogelijkheden tot dialoog, zo veel taboes. Vaak trekken vrouwen zich terug in zichzelf en dat is nefast, zelfs voor het succesvol verloop van de therapie.

Er kan nog veel verbeterd worden aan een correcte communicatie naar patiënten en hun omgeving, maar ook aan de medische zorgen voor vrouwen en hun algemene levenskwaliteit.

Pink Ribbon vertaalt deze missie in 2 activerende pijlers: communicatie en activatie aan de hand van een groot media project en de financiering van concrete projecten door het Pink Ribbon Fonds opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting

Het Pink Ribbon Fonds binnen de Koning Boudewijnstichting

Sinds de oprichting in 2011 kan het Pink Ribbon Fonds rekenen op donaties van private personen en bedrijven. Daarmee financiert het projecten die zich richten op de verbetering van de medische behandeling en de levenskwaliteit van personen met borstkanker. Het Pink Ribbon Fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Het Pink Ribbon Jaarverslag 2022

Je vindt er een volledig overzicht van onze realisaties en projecten tijdens 2022.

Vraag het jaarverslag 2022 op door een mail te sturen naar info@pink-ribbon.be of download het via onderstaande knop.

Jaarverslag 2022

Doe een donatie

Donaties door particulieren gaan naar het Pink Ribbon Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Doneer

Pink Support

Steun de strijd tegen borstkanker op jouw manier en organiseer een actie op het Pink Support Platform!

Zet een actie op

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van wat Pink Ribbon doet? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief