Disclaimer

TOEPASSING

Door op deze website (hierna de ‘Website’ genoemd) te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

Pink Ribbon
Huidige Website wordt uitgebaat door de vzw Pink Ribbon, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Tervuursesteenweg 564, 1982 Elewijt-Zemst, met als ondernemingsnummer BE 0540 804 395 (hierna kortweg ‘Pink Ribbon’ genoemd). Alle rechten en aanspraken in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Pink Ribbon bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Pink Ribbon ingeschakelde derden.

TOEGANG

Huidige Website kan geraadpleegd worden door recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat (browser, operating system, enz.). Pink Ribbon waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) huidige Website niet kunt raadplegen en/of gebruiken.

Huidige Website wordt enkel voor informatieve doeleinden aangeboden. U verkrijgt enkel het recht om deze Website en zijn inhoud ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik van deze Website is strikt verboden. Onder ‘commercieel gebruik’ wordt o.a. begrepen het verkopen of verhuren van de verschillende functionaliteiten van de Website of van lidmaatschappen of registraties op de Website, of het gebruiken van de Website en haar onderdelen met als enig doel het genereren van advertentie- of abonnementsinkomsten, of meer algemeen het organiseren van oneerlijke concurrentie of het stellen van daden in strijd met de eerlijke handelsgebruiken t.a.v. Pink Ribbon en/of de Website. Deze opsomming is niet limitatief.

Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst. Het is tevens strikt verboden huidige Website te wijzigen, aan te passen, zaken eraan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook.

U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van huidige Website op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.
Het is verboden om enig (automatisch) systeem, zoals maar niet beperkt tot ‘robots’, ‘spiders’, ‘offline readers’, enz., aan te wenden met als bedoeling een toegang tot de Website te creëren op zo’n manier dat er meer berichten naar de Website verstuurd worden dan voor een mens in een normale (manuele) handeling en met het gebruik van een normale web-browser realiseerbaar is. Onder “berichten” dient o.a. te worden verstaan vragen en verzoeken, antwoorden en deelnames bij wedstrijden, stemmen, iedere interactie met een andere gebruiker van de Website enz., zelfs indien u hierbij op een verzoek geformuleerd op de Website (zoals bv. een deelname aan een wedstrijd) zou ingaan. Pink Ribbon staat wel toe aan publieke zoekmachines om de inhoud van de Website te bezoeken via ‘spiders’ e.d. met als enige bedoeling de toegang en de inhoud van de Website beschikbaar te maken via hun zoekmachines, zonder dat Pink Ribbon hiermee evenwel het recht verleent om de inhoud van de Website te archiveren. Pink Ribbon behoudt zich het recht voor om de toelating zoals geformuleerd in dit lid op elk ogenblik in te trekken.

Voor de toegang of het gebruik van bepaalde onderdelen van deze Website, dient u zich te registreren, een pas aan te maken en/of lid te worden. U dient daarbij correcte gegevens in te vullen. Houd uw login en paswoord geheim en deel ze niet mee aan derden. Overeenkomstig art. 5.1. hierna is elk lid of geregistreerde gebruiker zelf verantwoordelijk voor zijn of haar registratie of lidmaatschap en de evt. misbruiken of schade die daaruit zouden voortvloeien. Pink Ribbon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig oneigenlijk gebruik van de registratie of het lidmaatschap, uw login en/of uw paswoord.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van huidige Website zijn en blijven de exclusieve eigendom van Pink Ribbon en/of haar partners en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze Website te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze Website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze Website in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.

Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere bestanden online te plaatsen, geeft u automatisch aan Pink Ribbon en haar partners de exclusieve en kosteloze toestemming om de inhoud van uw post te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken zowel op deze Website als in een of meerdere magazines of producten die door Pink Ribbon en/of haar partners worden uitgegeven.

AANSPRAKELIJKHEID

Algemeen De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen dan ook, van huidige Website gebeurt steeds onder uw eigen verantwoordelijkheid. Pink Ribbon kan, globaal genomen, geenszins aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door deze laatste mogelijk geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, gevolgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van deze Website, m.i.v. al haar onderdelen en/of de mogelijke schade van de gebruiker en/of de derde.

Toegankelijkheid

Pink Ribbon zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze Website op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. Pink Ribbon heeft echter op ieder ogenblik het recht deze Website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Pink Ribbon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) huidige Website.

Gegevens

Pink Ribbon zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze Website volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en Pink Ribbon kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. Pink Ribbon en/of haar partners kan dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van huidige Website. Pink Ribbon en/of haar partners kan tevens geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op huidige Website. Pink Ribbon heeft eveneens het recht om de informatie of gegevens die op de Website gepubliceerd zijn op elk moment te wijzigen.

Links

Huidige Website kan o.m. links naar andere sites bevatten. Voor zover deze sites niet onder controle van Pink Ribbon staan, worden zij niet noodzakelijkerwijs aanbevolen noch goedgekeurd door Pink Ribbon. Pink Ribbon gaat in dat geval ook niet na of de inhoud van deze sites wijzigt. Het komt dan ook aan u toe om zelf te bepalen of het geschikt is dat u die sites bezoekt. Pink Ribbon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien.

Virus

Alhoewel Pink Ribbon zijn beste middelen inzet om huidige Website bug-, virus-, trojan horse- en spywarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. Pink Ribbon en/of haar partners kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. Pink Ribbon raadt u ten zeerste aan om steeds de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen in huidige Website wordt u uitgenodigd om deze aan de webmaster mee te delen zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

Dataverkeer

Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaartnummers, e.d.m. gebeurt steeds op eigen risico. Pink Ribbon zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. Pink Ribbon raadt u ten zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.

Berichten

Op deze Website kunnen desgevallend berichten van allerlei aard (posts, tips, links, boodschappen, zoekertjes, reacties, mededelingen, discussies in fora, chats, enz.) van derden opgenomen worden. Pink Ribbon behoudt zich het recht voor om deze diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. Pink Ribbon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies dat hieruit zou voortvloeien. Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan Pink Ribbon op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. Zo u een bericht, van welke aard ook, of enige andere vorm van informatie, gegevens en/of mening plaatst op deze Website, verbindt er zich toe daarbij uitsluitend informatie te gebruiken (afbeeldingen, foto’s,…) die niet in strijd is met de intellectuele rechten van derden (auteursrechten, recht van afbeelding,…), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling. U vrijwaart dan ook uitdrukkelijk Pink Ribbon en haar partners tegen iedere aanklacht of vordering uitgaande van derden als gevolg van de inhoud van hetgeen u op deze Website geplaatst heeft.

PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Persoonsgegevens algemeen.

Op deze Website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf of haar partners beheerd.

Bij een bezoek aan onze Website bewaren we:

  • uw domeinnaam (ip adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s;
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert en uw goedkeuring geeft via ‘opt-in’;
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt;
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

Deze informatie wordt gebruikt:

  • om de inhoud van onze website te verbeteren;
  • om u later te contacteren voor direct marketingdoeleinden.

De Website maakt daarbij gebruik van zogenaamde ‘cookies’, zijnde kleine stukjes infomatie die door deze Website naar uw browser gestuurd worden teneinde terugkomende gebruikers te identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden. Dit vermijdt dat u zich voortdurend kenbaar dient te maken (door uw login en paswoord in te geven) teneinde van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken. Pink Ribbon behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken en om u een gepersonaliseerde versie van huidige Website aan te bieden. Zo u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van deze Website niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken. Telkens u een site bezoekt wordt met behulp van een cookie, informatie over de pagina’s die u raadpleegt (aantal page requests, visits, visitor, …) verzameld. Die informatie wordt alleen verzameld voor statistische doelstellingen en laat in geen geval toe u te identificeren. Om aanbiedingen te doen die u kunnen interesseren, hebben wij relaties aangeknoopt met reclameregies. Zij hebben van ons de toelating gekregen om advertenties te plaatsen op onze webpagina’s. Als u een bezoek brengt aan onze Website, kunnen de reclameregies op internet dan ook informatie verzamelen, zoals uw domeinnaam en uw IP-adres. Voor meer informatie kunt u het ‘privacy-beleid’ raadplegen van Beweb Advertising. Bepaalde informatie wordt tevens verzameld in zogenaamde ‘log-files’, hetgeen Pink Ribbon en haar partners toelaat om o.a. trafiek naar deze Website te analyseren, alsook het profiel van de gebruikers van deze Website. Pink Ribbon behoudt zich het recht voor om deze gegevens aan derden mee te delen.

Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op de Website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieà«n die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze Website. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financià«le informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn (zoals online payment partijen), dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen voldoende veiligheidsmaatregelen treffen.

Over communicatie per post Als u ons uw postadres via het web meedeelt, dan worden uw gegevens opgenomen in het adressenbestand van Pink Ribbon om uw aanvraag te beantwoorden en om u informatie over onze producten toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook doorgegeven worden aan derden (zoals commerciële partners) voor direct marketing tenzij u zich verzet. Indien u niet wenst dat uw gegevens voor direct marketing doeleinden gebruikt worden, kunt u dat aanduiden bij de registratie op de Website. U kunt uw gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen in het bestand van Pink Ribbon. Gelieve ons in dit geval te contacteren op het hierboven vermelde adres van de vzw. In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

Over communicatie via telefoon

Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt, dan kan u telefonisch gecontacteerd worden door: ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen; andere commerciële partners waarmee wij contractueel verbonden zijn. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties. Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt, zal u alleen tekstberichten (SMS/MMS/ed) van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om u te informeren over bestellingen die u aangevraagd hebt. Voor de klanten van onze mobiele diensten bewaren wij uw GSM-nummer en technische data m.b.t. uw GSM om u een zo goed mogelijke service te bieden. Wij bewaren in dat geval tevens informatie over uw gebruik via de Mobile-diensten (SMS/MMS verzonden en ontvangen, gebruik van onze mobile diensten zoals bezochte pagina’s, gebruik van mobile internet sites en IVR data uitdrukkelijk door de gebruiker ter beschikking gesteld).

Over communicatie via e-mail Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt, dan kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft; kan u e-mails voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere commerciële partners waarmee wij contractueel verbonden zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.

Als u vindt dat onze Website niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met onze vzw zelf, op het hierboven vermelde adres.

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid ? Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons “privacy-beleid”. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze Website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden en bieden wij hen de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u toegang wenst tot deze informatie of u wenst deze informatie te wijzigen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.

DIVERSEN

Advertenties

De advertenties die op deze Website zijn opgenomen, zijn steeds het werk van derde partijen tenzij de advertenties voor eigen producten van Pink Ribbon. Pink Ribbon en/of haar partners kunnen geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de wettelijkheid, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de door derden geboden goederen en/of diensten.

Forum

Zo deze Website een forum bevat, is, naast deze disclaimer, het specifiek forum-reglement van toepassing dat u hier kan vinden. U verbindt zich ertoe om dit reglement steeds strikt na te leven bij iedere raadpleging en/of gebruik van het forum.

Hyperlinks

Hyperlinken en/of deeplinken naar huidige Website is pas toegelaten na daartoe de toestemming van Pink Ribbon bekomen te hebben. In ieder geval dient, nadat u de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de home page van huidige Website te verwijzen.

Spam

Pink Ribbon verstuurt geen spam. Indien u een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van Pink Ribbon ontvangt, dan sluit die aan op uw vraag of verzoek. Zo u alsnog ongewenst e-mails vanwege Pink Ribbon ontvangen heeft, kan u ons dat melden en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt.

SLOTBEPALINGEN

Ongeldigheid

Deze disclaimer is deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal Pink Ribbon deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

Bevoegde rechter

Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige Website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Brussel.

Toepasselijk recht

Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Disclaimer

Deze disclaimer kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op de Website kenbaar worden gemaakt.
Vragen Voor alle vragen inzake huidige disclaimer kan u steeds een mail sturen naar info@pink-ribbon.be of schrijven naar Pink Ribbon vzw, Nassaustraat 34a, 2000 Antwerpen.

Doe een donatie

Donaties door particulieren gaan naar het Pink Ribbon Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Doneer

Pink Support

Steun de strijd tegen borstkanker op jouw manier en organiseer een actie op het Pink Support Platform!

Zet een actie op

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van wat Pink Ribbon doet? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief